Biuro doradztwa kredytowego Warszawa biuro@soldicredit.pl +48 504 940 997
Polityka prywatności
i wykorzystywania plików cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zw. dalej „RODO”) informujemy iż:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy soldicredit.pl
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOLDI CREDIT Marzena Wawer z siedzibą w Warszawie (00-873) przy ul. Ogrodowej 51, NIP 5631872278, REGON 60602258 ((dalej: Administrator).
  Kontakt w kwestiach administracyjnych i związanych z serwisem: biuro@soldicredit.pl
 3. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie lub poprzez media społecznościowe). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego z Partnerami Administratora danych lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem umowa;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda;
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych;
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  6. wypełniania innych obowiązków prawnych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 7. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie umów pośrednictwa finansowego dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Państwa zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  3. w zakresie nawiązania kontaktu przez Administratora danych na Państwa życzenie – przez okres zgodny z terminami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 1. Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w inny istotny sposób.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu;
  7. prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności.